Ανυψώσεις Γεφυρών

Η ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ είναι πρωτοπόρος στην ανύψωση γεφυρών σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας ολοκληρώσει τα περισσότερα από αυτά τα έργα στην Ελλάδα και με σημαντικότατο έργο την ταυτόχρονη ανύψωση 15 δοκών στη Γέφυρα του Βελεστίνο (Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Εθνική οδός Βελεστίνο).

Αρχικά, η εταιρεία μας έχει τη σχετική εμπειρία και γνώση να βοηθήσει τη μελέτη ανύψωσης με επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα φορτία της κατασκευής που πρόκειται να ανυψωθεί και της μέγιστης ανύψωσης που μπορεί να δεχθεί. Τέλος, επισημαίνουμε τα σημεία που πρέπει να απελευθερωθούν για να επιτρέψουν την ανύψωση καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των υδραυλικών γρύλων ανύψωσης.

Κατά την προετοιμασία της ανύψωσης, επιλέγουμε τον καταλληλότερο εξοπλισμό με βάση τα φορτία και απελευθερώνουμε πλήρως την κατασκευή που πρόκειται να ανυψωθεί από σωλήνες, κιγκλιδώματα κ.λπ. που εμποδίζουν τη διαδικασία αλλά και απομακρύνουν τους αρμούς που καλύπτουν το κενό. Το κενό στη συνέχεια καθαρίζεται σε ολόκληρο το ύψος της δομής, αφαιρούνται τα προϊόντα καθαρισμού και σχηματίζονται οι θέσεις των γρύλων ανύψωσης. Τέλος, τοποθετούνται οι γρύλοι και οι μετρητές ανύψωσης, οι οποίοι πραγματοποιούν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Με την έναρξη της εργασίας, η ανύψωση της κατασκευής γίνεται ομοιόμορφα σε φάσεις των 5 mm, μετρώντας μέχρι το επιθυμητό σημείο στο οποίο αφαιρούνται τα υπάρχοντα εφέδρανα. Αφού σχηματιστούν οι επιφάνειες έδρασης των εφεδράνων, αυτά αντικαθίστανται και ο φορέας επιστρέφει τη θέση του.